Utvecklingsprojektet Pro Naturbruks första år

Läs en översikt över första årets utvecklingsarbete med projektet Pro Naturbruk i Novia Naturbruks kolumn i LoA, oktober 2015.

Novia_video_1920x1080_karriär2

Det har gått ett år sedan vi startade upp klusterutvecklingsprojektet Pro Naturbruk på Novias Campus Raseborg. Yrkeshögskoleutbildningen är inne i en förändringsprocess och den allt stramare statsfinansieringsmodellen har utmanat oss en längre tid.
Trots det är förändring också en möjlighet att se på verksamheten men nya ögon och ta tag i utvecklingsprocesser som inte bara syftar till konstnadseffektivitet utan också ser till kvalitetsaspekter. Projektet Pro Naturbruk har som målsättning att jobba med kvalitets- och utvecklingsfrågor, internationella kontakter, att sammanföra forskning- och utveckling med undervisningen och att ge mer synlighet för naturbruksutbildningen. Under projektets första år har vi jobbat med alla dessa områden.

IMG_5592
Vi påbörjade jobbet senaste höst 2014 med en grundlig nulägesanalys. Den gjordes tillsammans med naturbrukspersonalen, studerande och tidigare studerande, bakgrundsdiskussioner med branschrepresentanter och genom ett examensarbete i högre yrkeshögskole-examen inom landsbygdsutveckling. På basen av vår analys startade vi ungefär trettio delprocesser i projektet.
Mycket handlade i början om kommunikation. Vi startade upp naturbruksbloggen (www.naturbruk.fi) och jobbade på att förbättra den interna och externa kommunikationen. För att nå ut till nya studeranden på ungdomssidan krävs ett långsiktigt arbete och den utmaningen har vi antagit. Naturbruksbranschen har utrymme för betydligt flera branschexperter med yrkeshögskolebakgrund och sysselsättningsgraden är god. Exempelvis kan nämnas att samtliga agrologer som utdimmitterades i våras har arbete inom sin egen bransch redan nu.

naturbruk studerande 1 (1)
Inom ramen för kvalitetsarbetet har vi satsat på flera olika områden. Vi har strävat till att bli bättre på schemaläggning och att studiebelastningen skulle bli jämnare. För att få en bredare möjlighet att välja egna specifika studier har vi ökat samarbetet med andra högskolor. Genom högskoleutbyte med kan man skräddarsy individuella studielösningar.
Vi har också ett eget nätverk mellan högskolorna som erbjuder naturbruksutbildningen i de nordiska länderna och de baltiska staterna. Nätverket firade sitt tioårsjubileum på Campus Raseborg senaste höst med deltagare från alla medlemsländer. Under det kommande året arrangeras nordiska kurser och utbyte inom nätverket och på Campus Raseborg kommer vi att stå som värd för kursen ”Forestry for enhanced storm resistance” nästa vår.


Samarbetet med undervisningsgården Västankvarn har också stått på vår agenda. Den nya ladugårdens invigning har gett oss möjligheter att ta del av den allra senaste tekniken som kan användas också i undervisningen. Här har vi ännu mycket att jobba med, men möjligheterna är goda. Vi har fortsättningsvis också praktikanter och undervisning på gården. Under senaste sommars fältdagar på Västankvarn hade vi också ett projekt med studerande, naturbrukstältet och presentation av vår verksamhet för allmänheten.

InstagramCapture_380f97fd-f00b-425c-9ab0-35e637bdd123
När vi blickar framåt mot det kommande läsåret så ser vi att det största projektet kommer att hänga ihop med de omstruktureringar som gjordes på Novia under senaste sommar. Styrelsen beslöt att fortsätta antagningen på naturbrukssidan för agrolog och skogsbruksingenjör medan miljöplanerare och hortonom inom trädgård inte längre startar 2016. Hortonom inom landskapsplanering öppnas trots allt för antagning också nästa år, undervisningen ordnas som flerform om tillräckligt intresse finns, i enlighet med den läroplan som vi utvecklade senaste vår.

InstagramCapture_9142614b-7dcf-459c-9c02-a6b2d863a43b
I och med att agrolog och skogsbruksingenjör fortsätter, så startar vi också ett arbete med att förnya läroplanen för dessa två profileringar. Under vintern kommer vi att jobba med det projektet i nära samarbete med branschorganisationerna och våra studerande och det finns anledning till att återkomma till det projektet. Läroplanen ska stå klar i slutet av mars 2016.
På utvecklingsprojektsidan är vi också på gång. I och med att finansieringsperiodens byte har dröjt rejält och att ansökningsprocesserna är extremt utdragna har det tagit lite längre tid än beräknat att komma igång med nya projekt. Senare under hösten väntas de första besluten om EU-finansierade projekt. Vi har en hel del egna projekt, samarbetsprojekt både lokalt och internationellt, inom området bioekonomi, närmat och informationsverksamhet på gång.

Farmari_bioekonomi
Vi ser optimistiskt på framtiden trots alla utmaningar. Positiva tecken är också regeringens satsningar på Bioekonomi. Man tycks inse att hållbar naturresursförvaltning är en stor möjlighet för Finland, inte bara för att hämta ren, lokalt producerad mat på våra bord, utan också som råvara för högteknologiska produkter som kan lyfta vår export och gynna hela landets ekonomi. Håll utkik på vår naturbruksblogg där vi kontinuerligt uppdaterar från vår verksamhet och undervisning på Campus Raseborg.
Niklas Andersson
Klusterutvecklare för natubruksutbildningarna
Yrkeshögskolan Novia, Campus Raseborg