Projekt

På Novia Naturbruk och Campus Raseborg jobbar vi med många forsknings- och utvecklingsprojekt. Här kan du bekanta dig med några av dem.

Pro Naturbruk

Målstättning: stärka kvaliteten, öka synligheten, stärka internationella nätverk, koppla undervisningen till forskning- och utveckling.
Personal: Klusterutvecklare Niklas Andersson, Novia personal
Budget: 1 000 000 euro, 200 000 per år under åren 2014-2019
Finansiärer: Föreningen Konstsamfundet, Utbildningsstiftelsen Sydväst, Finlandssvenska jordfonden

Ut i skogen – bakom maten

Som en fortsättning på bakom maten-projektet har vi utvecklat ett nytt två-årigt projekt där vi arrangerar en workshop i de svenska gymnasierna i Finland. Eleverna får bekanta sig med jordbruk, skogsbruk och skogsprodukter och geomedia. Vi informerar också om utbildningsmöjligheter. Föreningen för skogskultur sponsorerar stipendier till skogsstuderande som besöker gymnasier.

Personal: lärare och studerande
Budget: 3000 euro
Finansiärer: SLC, Novia Pro Naturbruk och Föreningen för skogskultur r.f.

Natural Resources Management in Tanzania

Tillsammans med Habari Maalum College, Arusha, Tanzania och Finlandssvensk pingstmission förverkligar vi ett personalfortbildningsprojekt i Tanzania. En grupp lärare studerar Natural Resources Management på en öppen YH-kurs under hösten 2018. Utbildningen startar som en workshop på Habari Maalum College och fortsätter som studier över nätet under hösten 2018.

Personal: Patrik Byholm (kursansvarig) och Niklas Andersson (koordinering och föreläsningar)
Budget: 9 000 euro
Finansiär: Utrikesministeriet, genom Frikyrklig samverkan och FSPM-budget.

Cirkulär ekonomi i yrkeshögskolorna

Tillsammans med 18 andra yrkeshögskolor verkställer vi projektet “kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin” där det är meningen att både inventera sakkunskap och samarbeta kring cirkulär ekonomi, men också att hitta nya möjligheter för att utbilda kunskap om cirkulär ekonomi.

Projektet inleds 1.8.2018.

Personal: Projektledare på Novia.
Budget: 2,5 milj, Novia 82479 euro
Finansiär:  Undervisnings- och kulturministeriet

Digitalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen

Tillsammans med 10 yrkeshögskolor och Naturresursinstitutet LUKE har Novias naturbrukskluster ansökt om medel för ett gemensamt projekt, där fokus är att utveckla nya sätt att lära sig om bioekonomi. Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat 1,8 miljoner euro i finansiering för projektet, vars totalbudget är 2,7 miljoner euro för åren 2017 – 2019.

I projektets centrum är att utveckla ett bioekonomispel som baserar sig på verkliga situationer, där man kan simulera beslutsfattande inom bioekonomibranscherna så som lantbruk, skogsbruk och energi. Projektet fokuserar också på att smidigare utbildningsstigar, digitalt innehåll och samarbete mellan utbildning, forskning och arbetslivet inom bioekonomin.

Projektet inleds 14.3.2017.

Personal: Projektledare Romi Rancken, Novia personal
Budget: 2,7 milj, Novia 155 000 euro
Finanisär: Undervisnings- och kulturministeriet

Bioekonomi i Västnyland Fas 2

Målsättning: Fortsätta arbetet med bioekonomistrategiska satsningar i Västnyland, analysera förutsättningar för utveckling och potential. Utreda biomassaflöden i Västnyland och granska potentialen till bättre utnyttjande av biomassor till nya produkter eller företagsamhet. I projektet jobbar olika temagrupper t.ex. med energi, skogsprodukter, naturturismfrågor och export.

Personal: Projektledare Klaus Yrjönen, Novia personal
Budget: 90 000 euro, 2017-2019.
Finansiärer: Leader Pomoväst 60 % , 40 % Novia (20 % Pro Naturbruk)

Bondenyttan

Målsättning: förena praktiska försök med växtodlingsundervisningen i agrologutbildningen tillsammans med Västankvarn gård, försöksgården och samarbetsgårdar i Västnyland under läsåren 2017-2018 och 2018-2019.

Personal: Projektledare Paul Riesinger
Budget: 43 000
Finansiärer: Finlandssvenska jordfonden 70 %, Novia 30 % (Pro Naturbruk 10 %)

Smart med skärgårdsvirke

Målsättning: Att under 201-2018 hitta nya möjligheter för logistik, handel och virkesförädling av skärgårdsvirke. Projektet ägs av skogsvårdsföreningen reviret.

Personal: Projektledare Novia Johnny Sved, Novia personal
Budget: Novia 30 000
Finansiärer: Leader, Novia

Kustens mat

Kustens Mat är ett finlandssvenskt Mathantverksprojekt i samarbete mellan regionerna Österbotten, Åboland, Åland och Nyland och projektet pågår under tiden 1.1.2016-31.12.2018. Via samarbetet lägger vi grunden till ett nätverk för Mathantverkare i hela Finland och sammanför erfarenheter och kunskap i hantverksmässig livsmedelsförädling. Projektet ger utbildning i mathantverk med valbar inriktning, som deltagaren kan välja. Projektet utvecklar och stimulerar livsmedelsförädling samt tillväxtmöjligheter. Läs mer här!

Vår nylandsbygd – meidän uusi maaseutu

HAMK och Yrkeshögskolan Novia samarbetar i projektet Meidän Uusimaaseutu – Vår Nylandsbygd.  Projektet erbjuder en gemensam kommunikationskanal, på finska och svenska så att lantgårdar, företagare och utvecklare i Nyland skall så enkelt som möjligt hitta information om aktuella nyheter och händelser. Bakgrundsorganisationer för projektet är Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) och Yrkeshögskolan Novia i samarbete med MTK-Uusimaa, SLC Nyland, NSL, ProAgria Södra-Finland,de nyländska kommunernas landsbygdsförvaltning, Nyländska Leader-grupper och ELY-Centralen i Nyland. Projektet har fått delfinansiering via EU – programmet För utveckling av landsbygden i Fastfinland (2014-2020). Kolla in hemsidan för mer information!

Vähähiilinen maatila, REM3

Tillsammans med samarbetsnätverket mellan högskolorna tittar vi närmare på kolneutralitet, vattenfrågor, ekonomi och energifrågor på Västankvarn gård.

Personal: Novia projektansvarig
Budget: Novia 12 900
Finansiär: Jord- och skogsbruksministeriet

 Samarbetsprojekt mellan alla yrkeshögskolor med skogsbruksingenjörsutbildning i Finland 2017-2018

Metsätalousinsinööri – opetuksen kehittämishanke

Arrangerar lärarträffar för personal som jobbar med utbildning av skogsbruksingenjörer i Finland under 2017 -2018. Målet är att utveckla undervisningen och utbildningsmaterial.

Personal: Skogslärarteamet
Budget: 1000

Puunhankinnan opetusmateriaalia – poistuman arviointi ja katkonnan ohjaus

Projektet samlar lärare i virkesanskaffning för att utveckla undervisningsmaterial i virkesanskaffning.

Personal: lärare i virkesanskaffning
Budget: 2250

Sujuvasti metsätalousinsinööristä maisteriksi

Utredningsprojekt om studiestigar vidare för skogsbruksingenjörer.

Personal: skogslärarteamet
Budget: 1142

Metsäalan uraseurantamittaristo

Insamlande av information om hur skogsbruksingenjörer får jobb efter studier och hur karriären utvecklar sig.

Personal: skogslärarteamet
Budget: 850

Avslutade projekt

Bakom maten

Målsättning: att synliggöra livsmedelskedjan och människorna bakom maten. Att öka kännedomen om finländsk matproduktion och yrken knutna till bioekonomibranscherna i de svenska gymnasierna. Mer information: bakommaten.fi
Personal: Novia naturbruk lektor, agrologstuderande, Skuffis r.f.

Budget: 10 000 euro (SLC)
Finansiär: Finlandssvenska jordfonden

Biotalouden erikoistumiskoulutus BioErkko 1

Målsättning: att ta fram en specialiseringsutbildning i bioekonomi i samarbete med andra högskolor som har bioekonomi-relaterad utbildning. Förarbete och kartering tillsammans med näringslivet görs under läsåret 2016-2017. Ansökan om att starta utbildningen ska lämnas in till ministeriet under 2017. Arrangemang av södra Finlands bioekonomi-workshop i Vik och Campus Raseborg 27.10.2016. Projektgruppen har ansökt om att inleda specialiseringsutbildningen år 2018.
Personal: Novia naturbruk lektorer
Budget: Novias budget 16 000 euro
Finanisär: Undervisnings och kulturministeriet

Ravinne- ja energiatehokas maatila 2

Målsättning: jobba med praktiska försök, nätverk mellan högskolorna med undervisningsjordbruk och produktion av material. Åtta temaområden: biogas, mätning av energieffektivitet, fasta biobränslen, gödsel-logistik, egna gödsel, proteinsjälvförsörjning, kompostering och vattenskydd. Novia jobbar speciellt med teman fånggrödor, vattenskydd, kompost och energimätning på Västankvarn gård, men deltar i alla teman. Mer information på ravinnejaenergia.fi

Personal: Novia naturbruk lektorer, studerande
Budget: Nationellt totalt 160 000 euro, Novias budget 16 000 euro under läsåret 2017-2018.
Finansiär: Jord- och skogsbruksministeriet

Ravinne- ja energiatehokas maatila 1

Målsättning: jobba med praktiska försök, nätverk mellan högskolorna med undervisningsjordbruk och produktion av material. Åtta temaområden: biogas, mätning av energieffektivitet, fasta biobränslen, gödsel-logistik, egna gödsel, proteinsjälvförsörjning, kompostering och vattenskydd. Novia jobbar speciellt med teman vattenskydd, kompost och energimätning på Västankvarn gård, men deltar i alla teman. Ett vattenskydd- och kompostseminarium ordnas 22.11.2016 på Campus Raseborg. Mer information på ravinnejaenergia.fi
Personal: Novia naturbruk lektorer, studerande

Budget: Nationellt totalt 300 000 euro, Novias budget 25 000 euro under läsåret 2016-2017.
Finansiär: Jord- och skogsbruksministeriet

Bioekonomi i Västnyland Fas 1

Målsättning: Uppgöra ett förarbete för en bioekonomistrategi i Västnyland, analysera förutsättningar för utveckling och potential. Utreda biomassaflöden i Västnyland och granska potentialen till bättre utnyttjande av biomassor till nya produkter eller företagsamhet.
Personal: Projektledare, Novia naturbruk lektor

Budget: 20 000 euro, sex månader (fas 1) under vintern 2015-2016. Ansökan om fas 2 bereds.
Finansiärer: Leader Pomoväst 60 % (12 000 euro), 40 % Novia (20 % Pro Naturbruk)

Forestry for enhanced storm resistance 2016

Nordnaturintensivkurs på Campus Raseborg 8-20.5.2016
Personal: Novia naturbruk lektor, Hamk lektor

Budget: 20 000 euro
Finansiärer: Nordnatur-nätverket (Nordplus),  (9 000 euro plus resebidrag), Pro Naturbruk arbetstid, Novia motprestationer

Forestry for enhanced storm resistance 2017

Nordnatur intensivkurs på Campus Raseborg våren 2017
Personal: Novia naturbruk lektor

Budget: 20 000 euro
Finansiärer: Nordnatur-nätverket (Nordplus), Pro Naturbruk, Novia motprestationer

Forestry for enhanced storm resistance 2018

Nordnatur intensivkurs på Campus Raseborg våren 2017
Personal: Projektledare Johnny Sved, Novia bioekonomi personal

Budget: 20 000 euro
Finansiärer: Nordnatur-nätverket (Nordplus), Pro Naturbruk, Novia motprestationer