Novia rekryterar tre forskare inom bioekonomi

Vi söker tre specialforskare till Campus Raseborgs forskarkollegie inom bioekonomi, speciellt inriktade på agroekologi med fokus på hållbar produktion eller skogsresurser och skogsplanering, biobaserad ekonomi. Ansökningstiden går ut 16.3, hör gärna av dig till enhetschef, docent Eva Sandberg-Kilpi, tel. +358 44 449 8251 Eva.Sandberg-Kilpi@novia.fi för mer information! Välkommen med i en arbetsgemenskap där vi bygger framtiden både genom att söka ny kunskap genom forskning och genom en utbildning som håller hög kvalitet, som ger våra studerande goda förutsättningar att bygga sin framtida karriär.

Läs mer här! 

Tre (3) specialforskare, Raseborg

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten. Novia är verksam inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med sina 4000 studerande och en personalstyrka som består av ca 300 personer är högskolan den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Högklassiga och moderna utbildningar ger studerande en bra plattform för sina framtida yrkeskarriärer.

Till enheten Raseborg och forskarkollegiet inom bioekonomi söks

Tre (3) specialforskare
för tiden 1.4.2018 – 31.3.2021 eller enligt överenskommelse.

Yrkeshögskolan Novia upprätthåller ett forskarkollegium inom bioekonomi och naturresursförvaltning där cirkulär ekonomi, främjandet av hållbar produktion och hållbart nyttjande av naturresurser utgör ramverket för verksamheten.
Med framtidens bioekonomi avser vi ett sätt att hållbart förvalta och nyttja naturresurser och ekosystemtjänster. Vi jobbar för ett integrerat synsätt på bioekonomin där olika branscher kan mötas och generera nya förädlade produkter och tjänster istället för ett direkt nyttjande av råvara. Hållbar bioekonomi betyder också fokus på cirkulärekonomi, där man jobbar med självförsörjning och slutna system.

FoU-verksamheten inom bioekonomi och naturresursförvaltning riktar in sig på hållbara lösningar där målsättningen är modeller för att upprätthålla ekologiskt, ekonomiskt och socialt livskraftiga miljöer.

Basen för denna verksamhet utgörs av den högklassiga internationella forskning som bedrivs vid Novias forskarkollegium inom bioekonomi.

Vi söker dig som har

 • doktorsgrad
 • forskningserfarenhet
 • omfattande vetenskaplig produktion
 • undervisnings- och handledningserfarenhet
 • goda kunskaper i svenska och engelska

inom något av följande områden

 • skogsresurser och skogsplanering
 • agroekologi med fokus på hållbar produktion
 • biobaserad ekonomi

Till arbetsuppgifterna hör bl.a. att

 • etablera externt finansierade forskargrupper med aktiv forskningsverksamhet
 • upprätthålla aktiva internationella och nationella nätverk
 • undervisa och handleda på kandidat-, magisters- och doktorandnivå
 • samarbeta med övrig personal inom forsknings- och utvecklingsverksamheten vid Novia

Av de sökande förväntas förmåga och intresse för tillämpad forskning och för tvärvetenskapliga synergier.
Vi erbjuder en dynamisk campusmiljö i Raseborg i sydvästra Finland, med en närliggande och naturnära forskningsmiljö. På campus har vi kandidatutbildning inom bioekonomi (lant- och skogsbruk), hållbar kustförvaltning, byggnads- och samhällsteknik samt högre yrkeshögskoleutbildning inom naturresursförvaltning. Du kan bekanta dig med vår forskningsverksamhet via våra verksamhetsberättelser på

https://www.novia.fi/forskarkollegium-bioekonomi/verksamhetsberettalse

Lön enligt kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen och interna direktiv. Till befattningen hör en prövotid på fyra månader.

Placeringsort: Raseborg

Närmare information om befattningarna ger enhetschef, docent Eva Sandberg-Kilpi, tel. +358 44 449 8251 Eva.Sandberg-Kilpi@novia.fi.

Till din fritt formulerade ansökan bör bifogas:

 • meritförteckning
 • publikationsförteckning samt särtryck av de tre mest relevanta publikationerna
 • en utredning över din aktuella forskning och hur du kunde utveckla en stark tillämpad aspekt av den (max två sidor)
 • en redovisning av erhållen forskningsfinansiering under de fem senaste åren

Sänd ansökan inklusive bilagor till Yrkeshögskolan Novia, enhetschef Eva Sandberg-Kilpi, Raseborgsvägen 9, FI-10600 Ekenäs, Finland. Märk kuvertet ”Specialforskare”.

Din skriftliga ansökan bör vara oss tillhanda senast 16.3.2018 kl. 15.00.