Novia erbjuder specialiseringsutbildning inom bioekonomi 2018-2019

Nästa höst inleds en specialiseringsutbildning inom bioekonomi på Novias Campus Raseborg som genomförs inom ramen för ett nationellt projekt tillsammans med Hämeen ammattikorkeakoulu och Helsingfors universitet. Ansökan är öppen och pågår till och med 15.8.2018.

Yrkeshögskolan Novia Campus Raseborg ordnar i samarbete med HAMK och Helsingfors universitet en specialiseringsutbildning inom bioekonomi läsåret 2018-2019. Specialiseringsutbildningen genomförs i ett nationellt nätverk som koordineras av regionala styrgrupper.

Här får du mer information om utbildningen, som är en fortbildning för dig som redan har en högskole-examen. Välkommen med!

Utbildningens målgrupp

Målgruppen är personer som jobbar eller kommer att börja jobba inom bioekonomibranscherna. Du kan arbeta i ett företag inom bioekonomibranscherna, som företagare, rådgivnings- eller intressebevakare, som yrkesutbildare eller lärare, inom den offentliga förvaltningen eller stå i beredskap att starta eget företag inom bioproduktion och råvaruanskaffning. Målgruppen bör ha en lämplig lant- eller skogsbruksutbildning, en utbildning inom naturresurs- eller naturvetenskapligt område alternativt en teknik eller annan för bioekonomiområdet lämpad yrkeshögskole- eller universitetsexamen bakom sig.

Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar 30 studiepoäng och förverkligas genom 20 studiepoäng gemensamma studier och 10 studiepoäng individuella profileringsstudier. Studierna planeras individuellt enligt studerandes yrkesprofil, intressen och behov. Studierna inleds 30-31.8.2018 tillsammans med studerande från Novia, HAMK och Helsingfors universitet. Via Novia kan sju studerande antas. Undervisningsspråket är svenska, finska och engelska.

Utbildningens målsättning är att den som gått utbildningen:

Kan identifiera, utvärdera och utveckla nya bioekonomitjänster och -produkter

Vet potentialen i biomassaflöden och biflöden, kan ta i beaktande cirkulär ekonomi och digitaliseringstrender i branschen

Kan nätverka lokalt, nationellt och internationellt tillsammans med andra inom branschen

Kan leda innovationsprocesser

Kan ta i beaktande bioekonomins samhälleliga, ekologiska, kulturella och sociala effekter

Känner till hållbarhetsaspekter och lagstiftningen kring biomassaproduktion

Projektportfoliostudier

Under utbildningens gång samlar den studerande sin kunskap från de olika kurserna i en projektportfolio. Projektportfolion utgår från ett eget innovationsprojekt som ska relatera till ett arbetslivsrelaterat utvecklingsprojekt. Under studierna planerar man och genomför det egna innovationsprojektet, slutför, rapporterar och presenterar projektet under handledning av en lärare från Novia.

Gemensamma studier 20 studiepoäng, av dessa kurser bör man välja minst 20 studiepoäng som stöder de allmänna inlärningsmålen.

 • Biomassavirrat ja tuotantoprosessit, 5 sp
 • Palvelut ja tuotteistaminen biotalouden arvoketjussa, 5 sp
 • Bioenergiaketjut, 5 sp
 • Digitalisaatio muutosvoimana, 5 op
 • Biotalouden innovaatiot ja yritystalous, 5 op
 • Cirkulär ekonomi, 3 sp + 2 sp
 • Natural Resources Economics, 5 sp
 • International Forestry, 3 sp
 • International Agriculture, 3 sp
 • Naturturism och viltbruk, 5 sp
 • Sustainable Coastal Management, 6 sp
 • Bioeconomy Innovation, 3 + 3 sp
 • Kiertotalous, 5 op

Valbara studier 10 studiepoäng, av dessa kurser kan man ytterligare välja 10 studiepoäng som stöder innovationsprojektet.

 • Kestävä ruokatuotanto, 5 sp
 • Sustainable Food Systems, 5 sp
 • GIS, 3 sp
 • Participatory Processes and Conflict Management, 5 sp
 • Ympäristötaloustieteen perusteet, 3 op

Studiernas uppbyggnad

Varje studerande gör en egen personlig utbildningsplan som bestämmer andelen närstudier och studier i flerform. Närstudiedagarna varierar beroende på vilka kurser som väljs. Kurserna ordnas i Tavastehus (HAMK), Helsingfors (Helsingfors universitet, Campus Vik) och vid Novias campus i Raseborg. Den gemensamma kursstarten sker i Tavastehus 30-31.8.2018. Närmare program meddelas skilt till de antagna.

Utbildningens  kostnad

Utbildningens kostnad:  Utbildningen kostar 900 euro (moms 0 %). Avgiften kan betalas i två rater, en på hösten och en på våren. Efter att utbildningsplatsen har tagits emot debiteras halva deltagaravgiften (50 %) om platsen avbokas eller om deltagaren inte deltar i kursen.

Ansökan 2.4-15.8.2018

Ansök under tiden 2.4-15.8.2018  Du kan söka till utbildningen här

http://www.cllnovia.fi/kurser/visa/489-003501-specialiseringsutbildning-inom-bioekonomi-30sp

Studierna inleds 30-31.8 med gemensam kursstart i Tavastehus tillsammans med studerande från Novia, HAMK och Helsingfors universitet. Via Novia kan sju studerande antas.

Antagningsgrunder

Universitets- eller yrkeshögskoleexamen inom lant- och skogsbruk, naturresursförvaltning, naturvetenskaper, teknik eller annan lämplig utbildning inom bioekonomiområdet. Antagning sker på basen av en fritt formulerad ansökan där man skall beskriva sin egen kunskapsbakgrund och kunskapsbehov specialiseringsutbildningens nytta för den egna yrkesutvecklingen eller arbetsplatsens eller företagets utveckling hur arbetsgivaren förbinder sig till projektstudiernas utvecklings- eller innovationsprojekt.

Den regionala styrgruppen behandlar ansökningarna och beslutar om att föredra antagning. Antagningen i Novia godkänns av rektor.

Utbildningen förverkligas i samarbete med HAMK och Helsingfors universitet  som en del av det nationella nätverket i samarbete med tio övriga anordnare.