Lantbruksklustrets samarbete med näringsliv och alumner

Tove Donner föreläser och utbildar i temat gris på agrologutbildningen.

Agrologutbildningen i Yrkeshögskolan Novias campus Raseborg i Ekenäs är nu inne på sitt andra sekel, som innebär nya utvecklingsmöjligheter. Det första seklet avslutades med ett lyckat 100 – års jubileum med mycket stor uppslutning i Åbo den 1 – 2.10.2016.

Bioekonomiseminarium i början av mars

I samband med 100-års jubiléet arrangerades ett bioekonomiseminarium på Kåren med det övergripande temat ”Vad gör agrologen år 2040”? Vid detta seminarium utlovades en fortsättning i samband med Agrologernas Förenings årsmöte i Ekenäs våren 2018. Nu har datumet slagits fast och det uppföljande seminariet, som har det övergripande temat ”Hållbar och lönsam växtproduktion – mark och växtnäringsanvändning, gödslingsstrategier och precisionsodling” arrangeras lördagen den 10.3.2018 kl. 9.30 – 15. Öppningsanförandet om ”den ekologiska drömmen” hålls av agronomie doktor Holger Kirchmann från Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Efter seminariet hålls agrologföreningens årsmöte.

Bred agrologutbildning med personlig yrkesprofilering

Agrologutbildningen ger fortfarande en bred kunskapsbas inom lantbruksbranschen baserad på fackkompetenser inom centrala ämnesområden kombinerade med generella yrkeshögskolekompetenser. Många olika arbetsyrken är aktuella för det breda utbildningsyrket med examensbenämningen agrolog (YH) och därför är det, utöver det breda och allmänna kunnandet inom branschen, mycket viktigt med möjligheter till en individuell och mer specifik personlig yrkesprofilering.

För en agrologstuderande är det möjligt att bygga upp den egna yrkesprofilen med stöd av valbara yrkeskurser och valfria studier samt specialiseringspraktik och examensarbete. Totalt omfattar dessa individuellt valbara delar av studierna ungefär ett och ett halvt studieår av sammanlagt fyra års studier för agrolog (YH) – examen. Det är nästan exakt lika stor del av studierna som de mer grundläggande och helt gemensamma kurserna för agrolog- och skogsbruksingenjörsstuderande inom Utbildningsprogrammet för bioekonomi utgör. Därutöver tillkommer den del av fackämnesstudierna som genomförs inom ramen för de obligatoriska kurserna inom växtodling, husdjursproduktion, lantbruksteknologi, lantbrukets företagsekonomi och gårdsbrukets skog. Dessa starkt branschinriktade fackämneskurser inom lantbruksnäringarna är gemensamma för alla agrologstuderande.

Samarbete med näringsliv och alumner inom lantbruksklustret

För att kunna genomföra valbara yrkeskurser inom lantbrukets olika fackämnesområden är det mycket viktigt med ett väl utvecklat näringslivssamarbete med olika företag och organisationer inom branschen, som tillsammans bildar det så kallade lantbruksklustret.

Tidigare agrologstuderande, så kallade alumner, som efter examen verkar i olika sammanhang ute i näringslivet är mycket centrala i detta sammanhang.

Ett par exempel på aktuellt näringslivs- och alumnsamarbete inom lantbruksklustret och husdjursområdet är ett par kurser för agrologstuderande inom hästhållning respektive svinproduktion. Dessa båda kurser koordineras av profileringsansvarig lektor för lantbruksnäringarna Lars Fridefors och klusterutvecklare inom bioekonomi Niklas Andersson och finansieras som specialsatsningar inom utvecklingsprojektet Pro Naturbruk.

Kursen i hästhållning genomförs i direkt samarbete med Optimas naturbruksutbildning vid Lannäslund i Jakobstad med agrolog (YH) Maria Wirtanen som huvudansvarig lärare. En tre dagar lång, både intensiv och mycket lyckad, praktisk- och företagsinriktad del av denna hästhållningsutbildning har nyligen genomförts i norra svenska Österbotten. Denna kursdel innehöll bland annat olika lokala företagares synpunkter på lönsam hästverksamhet, information om fodertillverkning och mykotoxiner samt träning av hästar på rehab – anläggning och praktiska anatomistudier. Resterande kursdelar genomförs i Novias campus i Raseborg.

Kursen i svinproduktion leds av agrolog (YH) och svingårdsutvecklare Tove Donner från företaget Figen Ab inom Snellmankoncernen. Tove Donner höll den sista januari en innehållsrik och omtyckt föreläsning för agrologstuderande om finländsk svinproduktion i campus Raseborg.

På bilden ses Tove Donner  betona och förklara betydelsen av ”lyckliga grisar med knorr på svansen”.

För näringslivets del är det mycket viktigt med kontakten till agrologstuderande inom olika fackämnesområden. Tove Donner lyfter för sin del fram att det aktuella samarbetet med Yrkeshögskolan Novia och lantbruksnäringarna i Raseborg förstärker möjligheterna till god och specifik professionell utveckling för intresserade agrologstuderande.

Det aktuella kurssamarbetet är en god början som senare eventuellt kan stödas av både praktik och examensarbeten med tanke på framtida möjligheter till återväxt och rekrytering inom svinproduktionsområdet.

Texten är skriven av Lars Fridefors, Profileringsansvarig lektor för lantbruksnäringarna i Yrkeshögskolan Novia. Artikeln publicerades i Landsbygdens Folk 19.2.2018.