Från YH-examen till magister på två år


patrik_bivraken

Natural Resource Management – utbildningen vid Novia Campus Raseborg är Finlands enda magisterprogram i naturresursförvaltning.

Förhållandena i det finländska arbetslivet under det senaste decenniet genomgått många stora förändringar. Samtidigt som arbetstempot har trissats upp har kraven på utbildningsnivå och kunnande vid arbetsplatserna blivit allt fler. Som ett resultat av den kontinuerligt pågående tekniska utvecklingen, internationaliseringen och automatiseringen blir även själva arbetsuppgifterna allt mera mångsidiga. Denna strukturförändring har  genomsyrat i princip alla arbetsfält, och naturbrukssektorn är på intet sätt undantaget. Ansök till högre YH-utbildning på Novia med start hösten 2017!

För att svara åt detta behov och för att erbjuda en möjlighet åt dem som av vilken som helst annan orsak önskar en breddad utbildning inom naturbruksfältet, inledde Yrkeshögkolan Novia, Campus Raseborg hösten 2014 ett engelskspråkigt internationellt magistersprogam – Natural Resource Management-programmet (NRM). Redan 2013 inleddes en motsvarande utbildning på svenska i Landsbygdsutveckling, men den nuvarande utbildningen ges i sin helhet på engelska. Detta för att utbildningen då lättare kan erbjudas åt studerande tillhörande andra språkgrupper, men också för att utbildningen då automatiskt ger en breddad språkkompetens för studerande från Svenskfinland. Utbildningen riktar sig uttryckligen åt personer som har några års arbetserfarenhet inom sektorn i bagaget och från tidigare har en relevant kandidatexamen från naturbrukssektorn.

En utbildning vid sidan av jobbet

Utbildningen ges i vad som kallas flerform, d.v.s. studierna består av endast ett fåtal närstudiedagar per läsår varvat med en betydligt större andel arbetsuppgifter som skall utföras på egen tid på distans. Innevarande läsår erbjuds närstudierna i tre separata sektioner om 2-3 dagar vardera. I praktiken är det också möjligt att delta i undervisningen virtuellt så gott som till 100%, t.ex. erbjuds denna möjlighet i regel för alla närstudier ifall behovet finns. Sålunda både direkt-streamas undervisningen över Internet och föreläsningarna bandas även in för senare åtkomst. Även den studerande själv kan vid behov hålla sina egna anföranden och presentationer över nätet. Flerformsformatet har valts eftersom detta för att möjliggöra att studerandena samtidigt som de deltar i utbildningen kan fortsätta arbeta vid sidan om studierna om situationen så kräver.

Lektorer och forskare som lärare

Innehållsmässigt består studierna av sju olika kurshelheter omfattande 3-5 studiepoäng (sp), tillsammans 30 sp. Lärarkåren är mångsidig och består förutom av undertecknad av flera andra av Novias lektorer och forskare. Till kurspaketet hör kurser som ger kompetenser inom så pass olika fält som professionell kommunikation, ledarskap, naturresursförvaltning och naturresursekonomi. Därtill erbjuds också fördjupade kunskaper i forskningsmetodik i form av en egen kurs. Detta görs för att stöda processen med den största enskilda studieprestationen, examensarbetet, som i sig utgör 30 sp d.v.s. hälften av hela studiepaketet. Alla dessa studier är det meningen att man skall avlägga inom loppet av två år. Detta innebär att samtidigt som flerformsundervisningen ger stor frihet vad kommer till förverkligandeformer, medför denna frihet också ett stort krav på självdisciplin. Det finns ingen lärare som kontinuerligt flåsar dig in nacken! T.ex. torde de flesta studerande ha fått ta till både kvälls- och veckoslutsstuderande för att komma framåt, speciellt då gällande examensarbetet som i princip helt skall motsvara universitetens pro gradu-avhandling både vad kommer till teoretisk förankring, omfattning och allmänt upplägg. Den stora skillnaden är att examensarbetet inom NRM-programmet dessutom skall vara konkret förankrat i arbetslivet, gärna som et utvecklingsprojekt. Bland nuvarande pågående examensarbetsteman kan nämnas ämnesområden som videt som bioenergigröda, utvecklande av virtuella virkesinköpstjänster, faktorer avgörande värdet av odlingsmark och makrosvarmpar som outnyttjad naturresurs i Namibia. Se även Leila Warén-Backströms separata artikel om hennes eget examensarbete undertill.

Högre yrkeshögskoleutbildning väg vidare i karriären

Då en försvarlig del av NRM-studerandena vid sidan av studierna redan är i arbetslivet, är motivationen för att inleda studierna ofta förknippad med en personlig önskan om att genom att avlägga en magisterexamen erhålla utökade färdigheter för ens nuvarande position och/eller för att ha bättre möjligheter att avancera karriärmässigt. Detta både inom den egna organisationen eller på den allmänna arbetsmarknaden. Önskan om fortbildning kommer ibland också från arbetsgivarhåll. Oberoende, gemensamt för alla studeranden är en önskan om att genom att vidareutbilda sig ha en starkare position på det moderna och allt mer krävande arbetsfältet.

Natural Resource Management-utbildningen har sin unga ålder redan nu visat att det finns ett utbrett intresse och behov till vidareutbildning inom naturbrukssektorn i Finland. Tack vare att undervisningsspråket är engelska har även flera utlänningar hittat utbildningen. Av dem som hittills avlagt examen har anställningsgraden varit 100%.

Ansökan till studierna som inleds hösten 2017 öppnas nu i januari på nätet på studyinfo.fi-portalen. Så: om du går och funderar på att vidareutbilda dig inom naturbrukssektorn, passa då på att ansöka till NRM-utbildningen vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg!
Byholm Patrik foto M.Kilpi

Patrik Byholm

Programansvarig, Natural Resources Management
Yrkeshögskolan Novia, Campus Raseborg