30 sp – leden

Påbörja dina studier till agrolog eller skogsbruksingenjör vid Novia redan under 2:a stadiet!

Från och med hösten 2016 kan man samla studiepoäng som räknas tillgodo vid fortsatta studier redan då man studerar naturbruk på 2:a stadiet i Axxell Brusaby, Optima Lannäslund eller Yrkesakademin i Vasa. En del kurser kan du gå på distans, kombinera med studierna på 2:a stadiet och en del arrangeras på Yrkeshögskolans Campus Raseborg som närstudier. En del kurser kan räknas tillgodo på basen av 2:a stadiets betyg och praktik, en del kan också valideras på basen av tidigare arbetserfarenhet. Kurserna vid Campus Raseborg går man via öppna yrkeshögskolan och får ett bevis för varje delkurs som sedan räknas tillgodo i yrkeshögskolestudierna och förkortar tiden som behövs för att nå en yrkeshögskole-examen. Totalt kan 30 studiepoäng eller en termin (1/2 år) göras innan studierna inleds. Kontakta naturbruk(at)novia.fi för mer information!

Studierna kan genomföras eller registreras på tre olika sätt beroende på kurshelheten.

  • Som närstudier eller distansstudier tillsammans med övriga yrkeshögskolestuderande.
  • Räknas tillgodo på basen av 2:a stadiets betyg
  • Valideras på basen av arbetserfarenhet eller nivåtest

Se varje enskild kurs för detaljer.

Gemensamma kurser som räknas tillgodo för agrolog- och skogsbruksingenjörsstudier

Botanik och ekologi 3 sp går i januari-februari som närstudier på Campus Raseborg eller på distans och tentas via Öppna Yrkeshögskolan.

Efter godkänd kurs har den studerande följande kompetenser:

känner till hur en växt är uppbyggd och hur den fungerar
känner till de centrala växtfysiologiska funktioner, t.ex. fotosyntes och respiration
förstår växtsystematikens grunder
känner till naturen, ekologin och de viktigaste processerna i våra vanligaste ekosystem
känner till innebörden i begreppet ekosystemtjänster
kan redogöra för dynamiken i naturliga och av människan påverkade ekosystem
Skogstyper och dendrologi 3 sp ordnas huvudsakligen som närstudier på Campus Raseborg i september, artkännedom utan löv senare i november.

Efter godkänd kurs har den studerande följande kompetenser:

Känner till skogstypsklassificeringen
Kan identifiera växter för skogstypsklassificering
Kan identifiera de viktigaste inhemska träden och buskarna

Kurser som räknas tillgodo för agrologstudier

Praktiska grunder 3 sp kursen genomförs på Västankvarn gård i september – oktober som en intensivkurs. Kursen kan valideras på basen av ett nivåtest i husdjursskötsel och växtodling som ordnas en dag i kursens början.

Efter godkänd kurs har den studerande följande kompetenser:

kan identifiera jordarter
förstår och kan redogöra för väsentliga mark- och jordartsegenskaper
kan utifrån en konkret situation välja lämplig metod för jordbearbetning
kan identifiera och beskriva botaniska och biologiska egenskaper hos vanligt förekommande odlingsväxter samt hos ogräsarter, som förekommer i höstsådda grödor
kan bedöma för- och nackdelar med olika metoder vid etablering av höstsådda grödor samt kan planera etablering och skötselåtgärder så att risken för utvintringsskador minimeras
känner till vanliga husdjursraser i Finland
kan utföra praktiskt arbete i djurstallar med nötkreaturs- och mjölkproduktion
Förutsättningar för skogsbruk 3 sp kan räknas till godo på basen av 2:a stadiets betyg eller som närstudier i september-oktober på Campus Raseborg. Kan också valideras på basen av arbetserfarenhet.

Efter godkänd kurs har den studerande följande kompetenser:

känner till förutsättningarna för virkesproduktion i Finland och förstår hur trädslagen och olika produktionsförutsättningar påverkar varandra
känner till samhällets styrning av skogsbruket i form av begränsningar och möjligheter, bland annat aktuell skogslagstiftning
känner till de viktigaste finska torvmarksbiotoperna och deras uppkomst
kan identifiera de biotoper som skyddas enligt lagar och samhällsöverenskommelser samt känner till de växter (nyckelarter) som behövs vid biotopbestämning
kan i praktiken utföra skötsel- och röjningsarbeten i skogen i plant- och ungskogsbestånd enligt givna instruktioner och med beaktande av arbetarskyddsbestämmelser
kan utföra basservice på röjningssåg
Traktorteknik och fältmaskiner 3 sp genomförs i september på Västankvarn gård. Kursen kan genomföras på Västankvarn eller valideras med hjälp av ett nivåtest som utförs första dagen i kursen.

Efter godkänd kurs har den studerande följande kompetenser:

känner till de vanligast förekommande fältmaskinerna inom lantbruksnäringarna
har en förståelse för kostnadseffektiv och hållbar maskinanvändning
har en uppfattning om framtida utvecklingsmöjligheter av fältmaskiner
lär sig att praktiskt använda traktorer och vanligt förekommande fältmaskiner
kan utföra daglig maskinservice
Anatomi och fysiologi 3 sp kan genomföras på distans i mars – april genom Öppna Yrkeshögskolan, godkänns på basen av tentamen.

Efter godkänd kurs har den studerande följande kompetenser:

förstår husdjurens anatomi och fysiologi och dess inverkan på utfodringen samt hur fortplantningen fungerar för produktionsdjuren (nöt, svin, får, fjäderfä och häst)
Gårdsförlagda studier genom praktik, sammanlagt 12 sp. Gårdspraktiken kan räknas tillgodo på basen av sammanlagt 75 genomförda praktikdagar samt en skriftlig praktikrapport i enlighet med anvisningar från Novia. Av de 75 praktikdagarna bör minst 10 dagar bestå av växtproduktion och minst 10 dagar av husdjursproduktion. De gårdsförlagda studierna består av följande delar:

Växtproduktion 3 sp, kan räknas tillgodo på basen av genomförda praktikdagar och praktikrapport.

Efter godkänd kurs har den studerande följande kompetenser:

kan utförligt i form av en illustrerad gårdspraktikrapport redogöra för och ingående beskriva och analysera gårdsföretagets växtproduktion
kan beskriva och analysera hur gården interagerar med omgivande miljö med beaktande av olika aspekter
Husdjursproduktion 3 sp kan räknas tillgodo på basen av genomförda praktikdagar och praktikrapport.

Efter godkänd kurs har den studerande följande kompetenser:

kan utförligt i form av en illustrerad gårdspraktikrapport redogöra för och ingående beskriva och analysera gårdsföretagets husdjursproduktion

Gårdens maskiner och byggnader 3 sp kan räknas tillgodo på basen av genomförda praktikdagar och praktikrapport.

Efter godkänd kurs har den studerande följande kompetenser:

kan utförligt i form av en illustrerad gårdspraktikrapport redogöra för och ingående beskriva och analysera gårdens maskiner och byggnader
Ekonomiska beräkningar 3 sp, genomförs i mars – april. Den här kursen kan man delta i på distans genom Öppna Yrkeshögskolan, kursens case genomförs på praktikgården i form av en täckningsbidragskalkyl.

Efter godkänd kurs har den studerande följande kompetenser:

kan beräkna rörliga kostnader och göra individuella täckningsbidragskalkyler för växt- och husdjursproduktion på gårdsnivå
lär sig att översätta materialflöde till ekonomiska konsekvenser
lär sig att göra totala täckningsbidragskalkyler utan stöd
kan på ett effektivt sätt använda gårdsföretagets egna produktionsdata för att utföra grundläggande ekonomiska beräkningar

Kurser som räknas tillgodo för skogsbruksingenjörsstudier

Marklära 3 sp görs som närstudier på Campus Raseborg i mars – april.

Efter godkänd kurs har den studerande följande kompetenser:

känner till de allmännaste jordmånerna och jordarterna i Finland samt hur de bildats
känner till hur istiden påverkat Nordens geologi
känner till de effekter jordarten har på markens egenskaper
känner till kretsloppet av näringsämnen
känner till hur vattnet rör sig i marken
förstår hur markens buffertförmåga fungerar
Skogsskador och naturhänsyn 3 sp görs som närstudier på Campus Raseborg i mars – maj.

Efter godkänd kurs har den studerande följande kompetenser:

har kunskap om de vanligaste skogsskadorna
känner till hur skogsskador undviks och bekämpas
kan identifiera de vanligaste skogsskadegörarna
känner igen viktiga livsmiljöer enligt skogslagen
känner igen hänsynskrävande miljöer enligt naturvårdslagen och skogscertifieringens krav

Skogsförnyelse 6 sp görs som närstudier på Campus Raseborg i april – maj.

Efter godkänd kurs har den studerande följande kompetenser:

kan bedöma och motivera förnyelsebehovet
kan välja rätt förnyelsemetod med beaktande av biologiska, ekologiska och ekonomiska faktorer
känner till markbehandlingens betydelse för virkesproduktionen och kan välja rätt markbehandlingsmetod
kan planera, utföra och leda skogsodlingsarbete
kan bedöma behovet av och planera eftervården
kan tillämpa skogslagar och direktiv som har anknytning till beståndsanläggning
känner till skogsträdsförädlingens genetiska grunder, ändamål, objekt samt metoder
känner till funktioner anslutna till produktion av förädlat material och skogsförädlingens organisationer samt förstå skogsträdsförädlingens inverkan på praktisk skogsföryngring
känner till fröklassificeringen samt åtgärder anslutna till fröanskaffningen
kan jämföra olika plantarter och -typer, åtgärder anslutna till odling samt kvalitetskrav

känner till lagar, förordningar, direktiv och bestämmelser anslutna till odlingsmaterialets produktion, handel och distribution
Beståndsvård 3 sp kan räknas tillgodo på basen av 2:a stadiets betyg eller inlärning i arbete. Kan också genomföras som närstudier på Campus Raseborg i mars – april.

Efter godkänd kurs har den studerande följande kompetenser:

kan planera röjningar
kan beräkna kostnader för röjningar
känner till hur skogsvårdsåtgärderna påverkar beståndsstrukturens utveckling
förstår hur olika gallringsformer kan tillämpas i olika bestånd
kan bedöma gallringsbehov och -styrka
känner till hur kvaliteten på utförda gallringar bedöms
kan planera och utföra stamkvistning
känner till huvudprinciperna för skogsgödsling
känner till olika stödformer för skötselarbeten
Röjningsteknik 3 sp kan räknas tillgodo på basen av 2:a stadiets betyg eller som närstudier i september-oktober på Campus Raseborg. Kan också valideras på basen av tidigare arbetserfarenhet.

Efter godkänd kurs har den studerande följande kompetenser:

kan utföra röjning med röjsåg enligt givna instruktioner och med beaktande av arbetarskyddsbestämmelser
kan utföra basservice på röjsåg
Avverkningsteknik 3 sp kan räknas tillgodo på basen av 2:a stadiets betyg eller som närstudier i januari – februari på Campus Raseborg. Kan också valideras på basen av tidigare arbetserfarenhet.

Efter godkänd kurs har den studerande följande kompetenser:

kan utföra motormanuell avverkning på ett säkert sätt
kan beakta sortimentskraven vid upparbetning av virket
kan utföra basservice på motorsåg
känner till hur småskalig virkesdrivning planeras och genomförs
Praktik 1 6 sp den första praktiken på Yrkeshögskolan rekommenderas bestå av plantering och röjning. Om du har jobbat 4 veckor med liknande arbetsuppgifter kan du räkna tillgodo 6 sp på basen av arbetsintyg från praktikarbetsgivaren eller från handledaren för inlärning i arbete.